Untitled Document

 
REHBERLİK
 

Sevgili Öğrenci Arkadaşlar
 

Başarılı ve sorunsuz bir üniversite eğitimi için şu soruları ve yanıtlarını dikkatli bir biçimde okumalı ve öğrenmelisin:

+ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültelerine kayıt yaptırmanın şartları nelerdir?

- Lise veya lise dengi meslekokulu mezunu olmak. (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

- Yükseköğretime giriş sınavları sonunda fakülteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

- Kayıt için dekanlıkça öngörülen belgeleri sağlayıp, koşulları yerine getirmek.

- Yasa, yönetmelik ve fakülte yönetim kurulunca belirlenen harç ve bedelleri ödemiş olmak.

+ Bir kez kayıt yaptırdıktan sonra, öğrenciliğimin devamı için ne yapmalıyım?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam edebilmek için her öğretim yılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için izleyen öğretim yılında mutlaka kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

İki yıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin fakülteden kayıtları silinerek ilişkileri kesilir.

+ Anadolu Üniversitesinde bir üst sınıfa geçmenin şartları nelerdir?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde derslere devam zorunluluğu yoktur.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde sınıf geçme sistemi uygulanır. Ancak, bulunduğu sınıftaki derslerin ençok ikisinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir. Üç  ve daha fazla dersten başarısız olanlar, başarısız oldukları dersleri tekrar ederler, bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.

- 1 inci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye 3 üncü ve 4 üncü sınıftan, 2 nci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye 4 üncü sınıftan ders verilemez.

- Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojisiyle hazırlanmış basılı ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır.

- Derslerinizde başarı ve sınıf geçmede garanti istiyorsanız : İLKUMUT AÇIKÖĞRETİM kurslarına gelerek yüzyüze eğitim alabilir veya yardımcı kitap, soru bankaları ve VCD eğitim setleriyle hedeflediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz.

+ Anadolu üniversitesinde sınav esasları nelerdir?

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve  görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Kendini tanıtıcı yeterli özel kimlik belgesi ve öğrenci kimlik kartı olmayanlar sınavlara giremezler. Aksi halde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.

Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesi’nde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar.

Sınava Giriş Belgesinde gösterilen il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava girmeyip, başka il, bina, salon, ve tarihte sınava giren öğrencilerin sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.

Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu duyurulan süreden önce terkeden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanağına göre Dekan tarafından geçersiz sayılır.

Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanakları, görevlendirilen il sınav gözlemcileri raporları veya sınavları gerçekleştiren merkezin bilgisayar taraması sonucu verdiği raporlara dayanılarak Dekan tarafından geçersiz sayılır.

Sınav görevlileri kopya çekmeye, vermeye, almaya kalkışanları uyarmak zorunda değildirler.

Öğrenciler,sınavlarda kendilerine verilen cevap kağıtlarını usule uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği taktirde dekanlıkça düzeltme yapılmaz.

 

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin sınavlarında uygulanacak kurallar, sınavlarda öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, fakülte yönetim kurulunca belirlenir. Yasaklanan araç ve donanımı yanında bulunduranlar, bu araç ve donanımı sınav sorumlusuna teslim ettikleri taktirde sınava girebilirler.

Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilirler.

Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremez.

Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz.

Ancak ara sınavına katılamayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ederek, isterlerse yıl sonu ve bütünleme sınavlarına kayılabilirler.

Yıl sonu sınavına katılamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılabilirler.

Milli ve Dini Bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.

+ Anadolu Üniversitesinde sınav değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Sınavlarda değerlendirme yüz (100) tam not üzerinden yapılır. Her ders için başarı notu; ara sınavı notunun %30’u ile yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun %70’i toplanarak bulunur.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirme ye göre bulunan başarı notunun en az elli (50) olması gerekir. Başarı notu küsurlu çıkarsa en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçları duyuruluncaya kadar hiçbir surette açıklanmaz. Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez. Sınav evrakı iki yıl saklanır.

+ Anadolu Üniversitesinde öğretim süresi kaç yıldır?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri,kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere önlisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılır.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla sürelerle kısıtlı değildirler.

+ Göreceğimiz derslerde muafiyet uygulaması var mıdır?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencisi iken, yeniden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek, kayıtlı olduğu bölüm ve programa yerleştirilenler, önceki kaydını sildirmek koşuluyla yerleştirildikleri bölüm ve programın 1inci sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilere fakültelerde daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz.

+ Anadolu Üniversitesinde kayıtlı iken diğer üniversitelere geçiş yapabilir miyim?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; bölüm ve programlar arası yatay geçiş yapamazlar.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.

+ Okuldan mezun olduğumda nasıl bir diploma alacağım?

Açıköğretim sistemine göre lisans öğretimi yapan fakültelerde, dört yıllık lisans öğrenimini tamamlayıp, derslerin tümünden başarılı olan mezun öğrencilere, ilgili fakülteye ait “ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMASI” verilir.

Açıköğretim sistemine göre önlisans öğretimi yapan fakültelerde iki yıllık önlisans öğrenimini tamamlayıp, derslerin tümünden başarılı olan mezun öğrencilere, ilgili fakülteye ait “ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS DİPLOMASI” verilir.

Diplomasını kaybeden mezunlara bir defaya mahsus olmak üzer “ÖĞRENİM BELGESİ” verilir. Bu belgeyi de kaybedenlere öğrenim durumunu belirten bir yazı verilir.

 

 

HER TÜRLÜ SORULARINIZI BİZE İLETEBİLİRSİNİZ

İSİM SOYİSİM
e-postanız
sorunuzun başlığı
sorunuzun içeriği

 

 
www.ilkumut.com.tr
"senin adresin"


 

Aksaray: (0212) 633 60 50      Bakırköy (0212) 543 71 50                 Beşiktaş (0212)  260 70 20                 Kadıköy (0216) 414 88 67                    Mecidiyeköy (0212) 216 81 44